Cảng hàng không Chu Lai tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 và học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (11/08/2015)

         Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam về thực hiện Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW ngày 14/05/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Vào lúc 13h30 ngày 05/8/2015 tại Hội trường Cảng hàng không Chu Lai, Chi bộ Cảng hàng không Chu Lai đã mời giảng viên: Phạm Văn Nên – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam quán triệt đến toàn thể CBCNV Cảng hàng không Chu Lai các nội dung của Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XI) và học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề “ Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

          Tham dự Hội nghị là toàn thể CBCNV và Ban lãnh đạo Cảng hàng không Chu Lai. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Triều - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai đã chỉ rõ mục đích của Hội nghị là giúp CBCNV, Đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại đơn vị một cách phù hợp. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, yêu cầu CBCNV nêu cao ý thức học tập và vận dụng vào công việc cũng như trong cuộc sống có hiệu quả.

             Hình 1: Đồng chí Lê Minh Triều - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai phát biểu triển khai Hội nghị 

Hình 2: Thầy giáo Phạm Văn Nên – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Núi Thành trình bày tại Hội nghị

          Với kiến thức sâu rộng, tinh thần nhiệt huyết cũng như bằng những mẩu chuyện sinh động, súc tích, giảng viên Phạm Văn Nên đã truyền đạt những nội dung cơ bản các chủ trương, kết luận của Hội nghị Trung ương 11, đi sâu phân tích những phẩm chất cao cả, phong cách vĩ đại trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hầu hết CBCNV Cảng hàng không Chu Lai đều nắm được các nội dung cũng như nhận thức rõ sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấm nhuần các tư tưởng và vận dụng trong tình hình hiện nay.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           Nguyễn Tường Nhân


Tin đã đưa:
Vị trí Cảng hàng không
Top