THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN MUA VÀ NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ MẶT BẰNG PHI HÀNG KHÔNG (20/12/2017)

 TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

Chu Lai, ngày  20   tháng 12   năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký mua hồ sơ và nộp hồ sơ

đấu giá mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phi hàng không

 

                 Tiếp theo thông báo số 694/CV-CHKCL ngày 14/12/2017 về việc đấu giá mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không;

                 Cảng hàng không Chu Lai thông báo tiếp tục điều chỉnh thời gian đăng ký mua hồ sơ và nộp hồ sơ đấu giá mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không cụ thể như sau:

                 1. Thời gian đăng ký và mua hồ sơ yêu cầu kéo dài đến 10h00 ngày 21/12/2017.

                 2. Thời gian nộp Hồ sơ điều chỉnh: Từ 10h00 ngày 21/12/2017 đến 10h00 ngày 26/12/2017.

                 Kính mong các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh cung ứng dịch vụ phi hàng không tại nhà ga hành khách Cảng hàng không Chu Lai tham gia theo các thời gian cụ thể trên.

            Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Website CHKCL;

- Lưu VT (Quỳnh).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 


Tin đã đưa:
Vị trí Cảng hàng không
Top