Thông báo đơn vị trúng đấu giá nhượng quyền khai thác taxi tại Cảng hàng không Chu Lai (28/06/2018)

                     TỔNG CÔNG TY                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       

      CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

           CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI                                   

                       Số:         /TB-CHKCL                                                              Chu Lai, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận chuyển

hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không Chu Lai

 

Kính gửi:

  • Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng 
  • Công ty TNHH MTV Taxi Quảng Ngãi 
  • Công ty TNHH Vận tải Duy Anh Ngọc Việt
  • Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi 
  • CN Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Quảng Nam.

 

          Căn cứ thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không;

          Căn cứ thông báo số 353TB-CHKCL và kế hoạch số 354/KH-CHKCL ngày 18/06/2018 của Cảng hàng không Chu Lai v/v lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận chuyển hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không Chu Lai;

          Căn cứ quyết định số       /QĐ-CHKCL ngày     /06/2018 của Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai v/v phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận chuyển hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không Chu Lai;

         Cảng hàng không Chu Lai thông báo kết quả lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận chuyển hành khách bằng taxi như sau:

    1. Thông tin đơn vị trúng lựa chọn:

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Vị trí trúng

lựa chọn

1

Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi.

28 Hà Huy Tập, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Vị trí đón

 khách số 1

2

Công ty CP Ánh Dương Xanh Việt Nam tại Quảng Nam.

874A Phan Chu Trinh, phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Vị trí đón

 khách số 2

3

Công ty TNHH Vận tải Duy Anh Ngọc Việt

195/2 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi

Vị trí đón

 khách số 3

4

Công ty Cổ phần du lịch Phú Hoàng

69 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Vị trí đón

 khách số 4

2. Danh sách đơn vị không trúng lựa chọn và lý do không trúng:

        - Đơn vị không trúng lựa chọn: Công ty TNHH MTV taxi Quảng Ngãi.

        - Lý do không trúng lựa chọn: Có giá trả thấp hơn giá của các đơn vị nêu trên.

        Cảng hàng không Chu Lai thông báo đến các đơn vị tham gia lựa chọn được biết và mời các đơn vị trúng lựa chọn đến Cảng hàng không Chu Lai để thương thảo, ký kết hợp đồng lúc  09 h 00 ngày 29/06/2018.

          Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban GĐ VCL;

- Lưu: VT VCL.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 


Tin đã đưa:
Vị trí Cảng hàng không
Top