Thông báo đơn vị trúng thầu (30/12/2017)

                     TỔNG CÔNG TY                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       

      CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

           CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI                                   

                       Số: 731/TB-CHKCL                                                              Chu Lai, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO TRÚNG LỰA CHỌN

Gói thầu: “Cho thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không

 tại  Cảng hàng không Chu Lai”

                                             Kính gửi:         

                                                                      - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

                                                                      - Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam

                                                                      - Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sài Gòn

                                                                      - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ Thuật Nội Bài

 

               Căn cứ quyết định số 730/QĐ-CHKCL ngày 29/12/2017 của Giám đốc Cảng hàng không Chu Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Gói thầu: “Cho thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Chu Lai”.

               Cảng hàng không Chu Lai thông báo:

               1. Danh sách các đơn vị tham gia lựa chọn được đề nghị trúng lựa chọn tại các vị trí tham gia và hợp đồng được trao:

  •         Tên đơn vị trúng lựa chọn:  Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh; Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam.         
  •         Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  •        Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng từ ngày tính giá thuê mặt bằng

             2. Danh sách các đơn vị tham gia lựa chọn không được lựa chọn tại các vị trí tham gia và lý do không được lựa chọn: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh; Công ty Cổ phần Du lịch Hàng không Việt Nam; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài; Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sài Gòn

             Cảng hàng không Chu Lai kính mời các đơn vị có tên trong danh sách các đơn vị tham gia lựa chọn được đề nghị trúng lựa chọn tại các vị trí tham gia đến tại Văn phòng Cảng hàng không Chu Lai – xã Tam Nghĩa – huyện Núi Thành – Tỉnh Quảng Nam vào ngày 04/01/2018 để hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

            Thông báo này cũng là căn cứ để các đơn vị giải tỏa bảo lãnh tham gia lựa chọn./.

          Trân trọng kính chào!

                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                            (Đã ký)

       Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Web VCL;
  • Lưu VT (Q 05b).

 


Tin đã đưa:
Vị trí Cảng hàng không
Top