Mô hình tổ chức hoạt động

          * Cảng Hàng không Chu Lai là Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2016 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc thành lập Cảng hàng không Chu Lai - Chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;

          * Tổng số CBCNV của đơn vị là 81 lao động biên chế chính thức, độ tuổi trung bình của lực lượng lao động là 32 tuổi.

          * Cơ cấu tổ chức bộ máy Cảng Hàng không Chu Lai gồm:

          - Ban Lãnh đạo: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.

          - Các bộ phận gồm:

          + Văn phòng Cảng: 12 người.

           + Đội Kỹ thuật: 16 người.

          + Đội Phục vụ hành khách: 25 người.

          + Đội An ninh an toàn: 26 người.


Vị trí Cảng hàng không
Top