Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu

Ghi chú

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chon nhà thầu Thông tư 27/11/2015
23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh gía hồ sơ dự thầu Thông tư 21/12/2015
TT 01/2016/TT-BCT Quy định về nhập thuốc lá nguyên liệu Thông tư 05/01/2016
Thông tư số 72-2015-TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1 100 000 Thông tư 28/12/2015
TT-42-2015TT-BYT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Thông tư 19/11/2015
28/2010/BGTVT Quy định về công tác phục vụ chuyên cơ Thông tư 19/02/2016
17/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương Thông tư 22/04/2015
53/2015/TT-BGTVT Thông tư số 53/2015-TT-BGTVT ngày 24/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. Thông tư 24/09/2015
10/2015/TT-BKHĐT Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch chọn nhà thầu Thông tư 26/10/2015
11/2015/TT-BKHÐT Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Thông tư 27/10/2015
Số 28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Thông tư này thay thế các thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH và 04/2013/TT-BLĐTBXH. Thông tư 31/07/2015
Số 29/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động, và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư 31/07/2015
05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Thông tư 16/06/2015
Số 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương... Thông tư 23/06/2015
Số 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về thuế thu nhập cá nhân... Thông tư 18/06/2014
Số 119/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế Thông tư 25/08/2014
Số 151/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Thông tư 10/10/2014
Số: 36/2015/TT-BGTVT VỀ QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG NỘI ĐỊA VÀ GIÁ DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNG KHÔNG Thông tư 24/07/2015
Số 14/2015/BGTVT Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường Hàng không. Thông tư 27/04/2015
Số 81/2014/BGTVT Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung. Thông tư 30/12/2014

Vị trí Cảng hàng không
Top